Klinika Pulmonologii

Kierownik prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek

Kontakt:
tel.: (+48) 12 430 5147
fax: (+48) 12 432 5600 

Opis:

W ciągu roku w oddziałach Kliniki Pulmonologii leczonych jest około 2000 chorych. Klinika udziela nie tylko całodobowych świadczeń zdrowotnych osobom hospitalizowanym z powodu chorób płuc, ale dwa razy w ciągu miesiąca pełni całodobowe ostre dyżury internistyczne. Większość chorych jest kierowana do Kliniki z oddziałów pulmonologicznych województwa małopolskiego, rzadziej podkarpackiego i świętokrzyskiego, ze względu na ciężki przebieg choroby lub trudności diagnostyczne. Poza leczeniem częstych schorzeń płuc i oskrzeli (przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, zapalenia płuc, nowotwory płuc i opłucnej, sarkoidoza) Klinika Pulmonologii zajmuje się diagnostyką trudnych przypadków chorób śródmiąższowych płuc a zwłaszcza samoistnym włóknieniem płuc, histiocytozą, lymfangiomielomiomatozą, ziarniniakowatością Wegenera, zespołem Churga i Strauss, proteinozą płuc, eozynofilowymi chorobami płuc, mukowiscydozą, niedoborem alfa-1-antytrypsyny. Wiele przypadków stanowią chorzy z zajęciem układu oddechowego w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej oraz chorzy z alergicznym zapaleniem pęcherzyków płucnych. (patrz też Poradnia Chorób Płuc). W Klinice Pulmonologii przeprowadza się diagnostykę zaburzeń oddychania w czasie snu. (patrz zakładka). W Klinice pracuje 3 profesorów, 1 docent, adiunkci i asystenci.
W ramach działalności oddziałów i ambulatorium Kliniki Pulmonologii wykonywane są badania w opisanych oddzielnie pracowniach:

  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
  • Pracownia Radiologiczna z Pracownią Tomografii Komputerowej
  • Pracownia Ultrasonografii
  • Pracownia Bronchoskopii
  • Pracownia Gastroskopii

Chorzy opuszczający oddział kliniczny mogą liczyć na dalszą, często długotrwałą, opiekę w Poradni Chorób Płuc.