prof. dr hab. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
Kontakt
List: Ten adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.
Telefon: (+48) 12 430 5266 wew.: 256
Faks: (+48) 12 430 5158

Informacje: nota biograficzna:
Urodziłam się w Krakowie; moja matka, Aleksandra Bętkowska, jest lekarzem specjalistą chorób płuc i rentgenologiem (aktualnie na emeryturze), a ojciec, Jan Bętkowski, był magistrem farmacji.
Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęłam naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. W LO pełniłam zaszczytną funkcję przewodniczącej Samorządu Szkolnego.
Po studiach na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie uzyskałam dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem. W tym też roku otrzymałam nagrodę „Czerwonej Róży” w konkursie na najlepszego studenta uczelni krakowskich.
Moja praca i wieloletni rozwój jako badacza i lekarza związany jest z Akademią Medyczną im. Mikołaja Kopernika, obecnie z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu trzeciego roku studiów wstąpiłam do Studenckiego Towarzystwa Naukowego, gdzie w Kole Naukowym przy Klinice Wad Serca, pod opieką Profesora T. Horzeli i wówczas adiunkta, dr. med. Jerzego Szczeklika, rozpoczęłam zaznajamianie się z prowadzeniem badań klinicznych i naukowych. Po studiach podjęłam pracę w Klinice Alergii i Immunologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej pod kierunkiem Prof. dr hab. A. Szczeklika. Dołączyłam w ten sposób do grupy wybitnych pracowników naukowych, którzy z inspiracji profesorów Ryszarda Gryglewskiego i Andrzeja Szczeklika prowadzili badania nad rolą prostaglandyn w astmie oskrzelowej. Szczególnie interesującym wyzwaniem badawczym okazała się astma przebiegająca z nadwrażliwością na aspirynę, która występuje u około 10% dorosłych chorych na astmę. Od tej pory, aż do chwili obecnej, koncentruję się w swoich badaniach przede wszystkim na mechanizmach patogenetycznych oraz problemach diagnostyczno-terapeutycznych tej szczególnej postaci astmy.
Kolejno uzyskałam specjalizację I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, a potem z alergologii i chorób płuc. Tytuł doktora nauk medycznych obroniłam na podstawie pracy: „Wpływ prostaglandyn F2alfa i E2alfa oraz histaminy na czynność oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową”, doktora habilitowanego zaś po napisaniu pracy: „Patogeneza astmy oskrzelowej z nadwrażliwością na aspirynę a przemiany kwasu arachidonowego”.
W lutym 1990 roku objęłam funkcję Kierownika Kliniki Pulmonologii IMW AM, a od października tegoż roku kieruję Kliniką Pulmonologii w II Katedrze Chorób Wewnętrznych, działającą od 1993 roku w strukturach Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W 1996 roku nadany mi został tytuł profesora nauk medycznych oraz otrzymałam stanowisko profesora zwyczajnego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Swoje zainteresowania badawcze rozwijałam także w czasie zagranicznych staży naukowych. W roku 1981 odbyłam we Francji 10-miesięczny staż naukowy w Klinice Ftyzjopneumonologii i Alergologii Uniwersytetu w Marsylii, gdzie pod kierunkiem Profesora J. Charpina, jednego z najwybitniejszych specjalistów w zakresie chorób płuc i alergii, zdobywałam doświadczenia kliniczne w dziedzinie alergologii i pulmonologii oraz prowadziłam badania naukowe wspólnie z Profesorem D. Vervloetem nad patomechanizmem nadwrażliwości na leki z grupy miorelaksantów. W 1987 roku prowadziłam 3-miesięczne badania naukowe w Klinice Pulmonologii Uniwersytetu Bordeaux II pod kierunkiem Profesora A. Taytarda nad monitorowaniem przebiegu astmy oskrzelowej. Będąc kierownikiem Kliniki Pulmonologii, przebywałam 2 miesiące jako visiting professor na Uniwersytecie McMaster w Hamilton w Kanadzie oraz w Szpitalu św. Józefa, gdzie pracowałam nad zagadnieniami związanymi ze standaryzacją metod badania nieswoistej nadreaktywności oskrzeli i badania indukowanej plwociny wspólnie z wybitnymi alergologami kanadyjskimi, Profesorami P. O’Byrn'em i F. Hargreav'em.
Znaczną część mojego dorobku naukowego zdobyłam będąc kierownikiem lub głównym wykonawcą w zespołach realizujących tematy badawcze w ramach grantów Komitetu Badań Naukowych.
Jestem autorem lub współautorem 212 publikacji w medycznych periodykach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Opublikowałam 70 prac oryginalnych, w większości w czasopismach zagranicznych o wysokim impact factor, opracowałam 15 rozdziałów do podręczników alergologii, pulmonologii, interny i immmunologii, w tym 10 do podręczników zagranicznych w języku angielskim i francuskim. Ponadto jestem autorem lub współautorem 35 prac poglądowych (w tym 9 w renomowanych czasopismach zagranicznych) oraz kilkunastu prac kazuistycznych. Sumaryczny impact iactor wynosi 312, współczynnik Hirsha 26.
Należę do wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym do Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, American Thoracic Society, European Respiratory Society, European Academy of Allergy and Clinical Immunology oraz American Academy of Allergy Asthma and Immunology. W 1999 roku nadano mi zaszczytny tytuł członka American College of Chest Physicians. Od 2000 do 2003 roku byłam wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Od 1990 roku pełnię (z krótką 3-letnią przerwą) funkcję Przewodniczącej Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Jestem członkiem Rady Programowej czasopisma „Alergia, Astma i Immunologia”, Rady Naukowej „Medycyny Praktycznej”.
Za pracę naukową zostałam wyróżniona nagrodą zespołową I stopnia Wydziału Nauk Medycznych PAN (1979), nagrodą Amerykańskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej (1984) oraz nagrodą indywidualną II stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1989).
Jako duże wyróżnienie traktuję zaproszenia do prowadzenia wykładów i seminariów w Klinikach Chorób Płuc w Szwajcarii i we Francji, na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie (USA), Uniwersytecie Vanderbilt w Nashville (USA), Michigan State University w Grand Rapids (USA) i na Uniwersytecie McMaster w Hamilton (Kanada).
Od pierwszych lat pracy zawodowej przedstawiałam doniesienia naukowe na licznych ogólnopolskich i międzynarodowych zjazdach oraz kongresach alergologicznych i pulmonologicznych. Uczestniczyłam w około 200 międzynarodowych zjazdach i kongresach. Kilkakrotnie przewodniczyłam sesjom naukowym w czasie kongresów European Respiratory Society, International Congress of Allergy and Clinical Immunology oraz prowadziłam wykłady szkoleniowe w trakcie międzynarodowych kongresów ACCP i ATS na temat astmy aspirynowej i eikozanoidów.
Od 2001 do 2008 roku brałam udział w pracach 15-osobowego Komitetu Wykonawczego Światowej Inicjatywy Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (Global Initiative for Chronic Obstrutive Lung Disease – GOLD), instytucji działającej pod auspicjami Narodowych Instytutów Zdrowia Stanów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Zdrowia. Byłam w tym Komitecie jedynym reprezentantem krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Aktualnie pełnię funkcję GOLD National Leader na terenie Polski i jestem osobą odpowiedzialną w Polsce za propagowanie idei wczesnej profilaktyki, diagnostyki i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Jestem członkiem Komitetu Wykonawczego GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network) oraz członkiem GINA (Global Initiative for Asthma) Assembly. Brałam udział w międzynarodowym badaniu BOLD (Burden of Obstructive Lung Disease), którego wyniki opracowano w prestiżowym czasopiśmie „The Lancet” oraz w międzynarodowym badaniu COPACETIC (COPD Pathology: Addressing Critical gaps, Early Treatment & diagnosis and Innovative Concepts).